Vedtægter

Vedtægter for Haderslev Gospelkor ”Sound of Joy”

 

§1

Stk. 1. Foreningens navn er Sound of Joy og er stiftet d. 20.02.2017

Stk. 2. Foreningen er et gospelkor og har hjemsted i Haderslev Kommune

Stk. 3. Koret har til formål som udøvende at dyrke traditionel og nyere gospelsang. Til koncerter arbejder koret sammen med øvrige musikere. Koret arbejder også med solistsang.

Stk. 4. Koret har endvidere til formål at bibringe det enkelte kormedlem en musikalsk indsigt med udgangspunkt i gospelgenren.

 

§2

Stk. 1. Som medlem kan alle med interesse for gospelsang optages, når de vedkender sig foreningens formål og nuværende vedtægter.

Stk. 2. Korets medlemmer betaler et kontingent, hvis størrelse fastsættes af
generalforsamlingen. Kontingentet består af et beløb for hver måned, man er aktiv.

Stk. 3. Hvis man i et semester eller enkelte måneder er forhindret i at deltage i kortimerne og koncerterne og ønsker at være passivt medlem, skal dette meddeles med en måneds varsel til bestyrelsen. Man kan være passivt medlem maksimalt ½ år og i denne periode betales halv pris af kontingent.

Stk. 4. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når der findes grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

 

§3

Stk. 1. Foreningen ledes af en Bestyrelse på 7 medlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 3. Foreningen tegnes ved underskrift af Formanden. Formanden må disponere over max. 2000 kr., dog ved vidtgående beslutninger og indkøb til beløb over 2000 kr., skal den samlede Bestyrelse tages med på råd.

Stk. 4. Vedtagelse i Bestyrelsen kræver, at over halvdelen af Bestyrelsen stemmer for forslaget.

Stk. 5. Der føres løbende protokol over vedtagne beslutninger.

 

§4

Stk.1. Der afholdes en årlig ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

  • Valg af ordstyrer
  • Valg af referent
  • Bestyrelsens beretning
  • Regnskab
  • Vedtagelse af kontingent
  • Valg af bestyrelse – 7 personer 3 for 1 år og 4 for 2 år.
  • Valg af suppleanter – 2 personer
  • Valg af revisor
  • Indkomne forslag
  • Eventuelt

Stk. 2. For at et punkt kan blive behandlet på generalforsamlingen skal forslag være bestyrelsen i hænde senest én uge før generalforsamlingen.

Stk. 3. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel og afholdes i 1. Kvartal.

Stk. 4. For at blive valgt til bestyrelsen, skal man være til stede på generalforsamlingen eller skriftligt have tilkendegivet, at man er villig til valg/genvalg.

Stk. 5. Bestyrelsen vælges for to år ad gangen og konstituerer sig ved det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Stk. 6. Kontingentet betales månedsvis forud. Som nyt medlem har man 2 gratis øve gange, hvis man herefter vælger at melde sig ind, betales for hele måneden. Ved 2 manglende betalinger meldes man ud af koret for resten af sæsonen.

Stk. 7. En lovlig indvarslet Generalforsamling er beslutningsdygtigt uanset antal af fremmødte medlemmer, der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 8. På Generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt flertal (over halvdelen af de afgivne stemmer) Dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt ændringer af disse vedtægter mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget.

Stk. 9. Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Den underskrives af Referenten og har dermed juridisk gyldighed.

 

§5

Stk. 1. Ekstraordinær Generalforsamling skal afholdes, når flertallet af Bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10 medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.

Stk. 2. Ekstraordinær Generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær Generalforsamling.

§6

Stk. 1. Foreningens medlemmer og Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

Stk. 2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen, ud over kontingentforpligtelse.

Stk. 3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 

§7

Stk. 1. Korlederen er forpligtet til at deltage i bestyrelsesmøder, uden stemmeret, men med vetoret i alle spørgsmål, der angår det musikalske arbejde.

Stk. 2. Korlederen er ansat og aflønnet af FOF

 

§8

Stk. 1. Beslutning om foreningens ophør kan kun træffes på en, med det formål særligt indkaldt, Generalforsamling. Vedtagelse af opløsning skal ske med 2/3 dels majoritet af de fremmødte afgivne gyldige stemmer.

Stk. 2. I tilfælde af foreningens ophør, træffer Generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens eventuelle formue og anskaffelser, der dog under alle omstændigheder skal anvendes til velgørende eller almennyttige formål, fortrinsvis af musikalsk karakter og i Haderslev Kommune.

Stk. 3. Foreningens Bestyrelse kan ikke træde tilbage før afviklingen af formue m.m. er effektueret.

 

 

 

 

Således vedtaget på generalforsamling d. 30.09.2019