Vedtægter

 Vedtægter for Haderslev Gospelkor ”Sound of Joy”

 

 1. Navn og formål
  • Korets navn er Sound of Joy, og det har hjemsted i Haderslev Kommune
  • Koret har til formål som udøvende at dyrke traditionel og nyere gospelsang. Til koncerter arbejder koret sammen med øvrige musikere. Koret arbejder også med solistsang.
  • Koret har endvidere til formål at bibringe det enkelte kormedlem en musikalsk indsigt med udgangspunkt i gospelgenren.

 

 1. Korets medlemmer
 • Som medlem kan alle med interesse for gospelsang, optages, idet der dog skal tages hensyn til korets størrelse og balancen mellem stemmerne. Derudover aflægges der stemmeprøve for korets leder, inden optagelse, hvor den enkeltes musikalske evner vurderes. Aldersgrænsen er fra 20 år og max 35 medlemmer.
 • Som kormedlem har man pligt til at melde fra til korlederen, hvis man bliver forhindret i at deltage i kortimerne/koncerter mm.
 • Udmeldelse af koret kan ske med løbende måned plus en måneds varsel.
 • Koret arbejder i 2 semestre, et efterårssemester og et forårssemester.
 • Korets medlemmer betaler et kontingent, hvis størrelse fastsættes af
  Kontingentet består af et beløb for hver måned, man er aktiv.
 • Hvis man i et semester eller enkelte måneder er forhindret i at deltage i kortimerne og koncerterne og ønsker at være passivt medlem, skal dette meddeles med en måneds varsel til bestyrelsen. Man kan være passivt medlem maksimalt ½ år og i denne periode betales halv pris af kontingent.

 

 

 

 

 1. Generalforsamling

Der afholdes en årlig generalforsamling med følgende dagsorden:

 • Valg af ordstyrer
 • Valg af referent
 • Bestyrelsens beretning
 • Regnskab
 • Vedtagelse af kontingent
 • Valg af bestyrelse + suppleanter
 • Valg af revisor
 • Indkomne forslag
 • Eventuelt

 

 • For at et punkt kan blive behandlet på generalforsamlingen skal forslag være bestyrelsen i hænde senest én uge før generalforsamlingen.
 • Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel og afholdes i 1. Kvartal.
 • For at blive valgt til bestyrelsen, skal man være til stede på generalforsamlingen eller skriftligt have tilkendegivet, at man er villig til valg/genvalg.
 • Bestyrelsen vælges for to år ad gangen og konstituerer sig ved det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Formand, sekretær og menigt medlem i ulige år. Næstformand, kasserer og menigt medlem i lige år.
 • Bestyrelsen tilrettelægger sæsonens arbejde i samråd med korlederen og evt. ad hoc indkaldte medlemmer af koret.
 • Kontingentet betales månedsvis forud. Som nyt medlem har man 2 gratis øve gange, hvis man herefter vælger at melde sig ind, betales for hele måneden. Ved 2 manglende betalinger meldes man ud af koret for resten af sæsonen.
 • Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med mindst 2 ugers varsel, når det ønskes af bestyrelsen eller skriftligt begæres af mindst en tredjedel af korets medlemmer.
 • Der afholdes normalt én ugentlig øve aften. Sæsonen går fra august til maj.
 • Ønsker et almindeligt flertal af de fremmødte på en generalforsamling at nedlægge koret, skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor et almindeligt flertal af de fremmødte vil kunne træffe beslutning om nedlæggelse af koret.
 • Korets eventuelle opløsning skal finde sted på en ekstraordinær generalforsamling, som er indkaldt specielt til dette formål. Eventuelle overskydende midler anvendes til velgørende eller almennyttige formål fortrinsvis af musikalsk karakter og i Haderslev Kommune efter den opløsende generalforsamlings beslutning.

 

 1. Korets bestyrelse og korleder
 • Bestyrelsen består af 6 medlemmer og korlederen.
 • Bestyrelsen har den administrative ledelse af koret – herunder ansvaret for korets økonomi og medlemstilgang
 • Bestyrelsen er beslutningsdygtigt, når 3 stemmeberettigede medlemmer er til stede. Bestyrelsen kan indkaldes til møde af formanden eller 2 af dets medlemmer i foreningen. Der skrives referat.

 

 1. Programmer
 • I samråd med korlederen udarbejder bestyrelsen et repertoire for den kommende sæson.

 

 1. Korlederen
 • Korlederen er forpligtet til at deltage i bestyrelsesmøder, uden stemmeret, men med vetoret i alle spørgsmål, der angår det musikalske arbejde.
 • Korlederen er ansat og aflønnet af FOF

 

 

 

 

Således vedtaget på generalforsamling d. 04. Marts 2019